Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên webserver Nginx với máy chủ CentOS

by Anh Quân
10 views

AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

GIỚI THIỆU

Như các bạn đã biết sau khi cài đặt webserver (Apache, Nginx), MySQL thì bước quan trọng tiếp theo là cài đặt phpMyAdmin, phpMyadmin là một công cụ hoàn toàn miễn phí để quản lý MySQL. phpMyAdmin hỗ trợ tất cả các hoạt động chính với MySQL trong chế độ GUI.

Trong bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cài đặt và cấu hình nginx trên Centos6.5. Trước khi bắt đầu cài đặt phpMyAdmin bạn hãy chắc chắn rằng đã cài đặt LAMP (nginx, mysql, php)

CÀI ĐẶT

Bước 1: Kích hoạt EPEL và cài đặt bằng lệnh rpm.

[root@sv.dotrungquan.info ~]# rpm -ivh http://epel.mirror.net.in/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

Bước 2: Cài đặt thêm các module bằng lệnh sau

[root@sv.dotrungquan.info ~]# yum install php php-cli php-gd php-mbstring php-mcrypt php-php-gettext apr-util-ldap mailcap

Bước 3: Tải phpMyAdmin từ trang chủ về

Bạn nên chọn .tar.bz2 để có kích thước nhỏ hơn và trích xuất dễ dàng với lệnh tar mặc định

[root@sv.dotrungquan.info ~]# cd /usr/share/
[root@sv.dotrungquan.info share]# wget http://downloads.sourceforge.net/project/phpmyadmin/phpMyAdmin/4.1.7/phpMyAdmin-4.1.7-all-languages.tar.bz2

Bước 4: Giải nén file vừa tải về bằng lệnh

[root@sv.dotrungquan.info share]# tar -xvf phpMyAdmin-4.1.7-all-languages.tar.bz2

Bước 5: Tiến hành đổi tên thư mục

[root@sv.dotrungquan.info share]# mv phpMyAdmin-4.1.7-all-languages phpmyadmin

Bước 6: Tạo mới 1 tệp cấu hình trong thư mục phpMyAdmin, sao chép config.sample.inc vào tập tin config.inc.php

[root@sv.dotrungquan.info phpmyadmin]# cp config.sample.inc.php config.inc.php

Bước 7: Tạo 1 virtual để truy cập phpMyAdmin trong port 8080

Tạo một tệp tin /etc/nginx/conf.d/phpmyadmin.conf và thêm các dòng bên dưới

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
server {
    listen       8080;                          # listen port
    server_name  localhost;                     # Server name (sv.dotrungquan.info)
    location / {
        root   /usr/share/phpMyAdmin;           # Document root
        index index.php  index.html index.htm;
    }
    location ~ .php$ {
        root           /usr/share/phpMyAdmin;   # Document root
        fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        fastcgi_index  index.php;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
        include        fastcgi_params;
    }
}

 

Bước 8: Khởi động lại nginx

[root@sv.dotrungquan.info ~]# service nginx restart

Sau đó mở file /etc/sysconfig/iptables và thêm dòng sau để mở port 8080 trong iptable

-A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT

Bước 9: Truy cập phpMyAdmin

Bạn mở trình duyệt ra nhập vào http://myip:8080 để truy cập vào phpMyAdmin và đăng nhập bằng user root và pass gốc của mysql.

 Cài đặt phpmyadmin nginx centos6

 

Chúc bạn thực hiện thành công

Bạn sẽ thích bài viết này

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Chuyển nhượng tên miền: meovatwindows.comLiên hệ
+ +