Thay đổi hostname trong CentOS

238
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.

1. Thay đổi Hostname tạm thời (Nếu khởi động lại, nó sẽ trở lại mặc định).

Kiểm tra hostname hiện tại:
# hostname

Đổi sang hostname mới là meovatwindows.com:

# hostname meovatwindows.com

2. Thay đổi hostname vĩnh viễn:

# hostnamectl set-hostname meovatwindows.com
Kiểm tra trạng thái
# hostnamectl
Kết quả:
[root@meovatwindows ~]# hostnamectl
  Static hostname: meovatwindows.com
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: 2a5193424e57431ca8b9f9ce34d0c456
      Boot ID: 6f121af9137240fea0171ea96951565c
  Virtualization: kvm
 Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
    CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
      Kernel: Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64
   Architecture: x86-64
[root@meovatwindows ~]#

VIDEO HƯỚNG DẪN

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments