How to fix nginx – nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)

143
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Hôm nay khi restart lại nginx thì lỗi, không cách nào restart được và hiện thông báo fail, mình check log và nhận được thông báo như sau.

cat /var/log/nginx/error.log

kết quả trả về nginx – nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)

2019/10/18 21:21:21 [emerg] 17117#17117: bind() to 0.0.0.0:2505 failed (98: Address already in use)
2019/10/18 21:21:21 [emerg] 17117#17117: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
2019/10/18 21:21:21 [emerg] 17117#17117: bind() to 0.0.0.0:443 failed (98: Address already in use)
2019/10/18 21:21:21 [emerg] 17117#17117: bind() to 0.0.0.0:2505 failed (98: Address already in use)

Với lỗi này bạn đừng quá lo lắng nguyên nhân là nginx hoặc một process nào đó đã chiếm cổng 80 nên bạn không thể restart được. Để restart bạn cần kill process đó đi bằng cách dùng lệnh sau

sudo fuser -k 80/tcp

Khi nhập lệnh này báo command not found bạn có thể sử dụng 2 lệnh bên dưới để kill và restart nhé.

sudo pkill -f nginx
sudo systemctl start nginx

[emerg]: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments