How to Install PHP 7 on CentOS 7

by Anh Quân
3 views

AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Một số trường hợp bạn cần cài đặt PHP 7 trên máy chủ CentOS 7 với bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt nhanh nhất.

Trước tiên bạn hãy đảm bảo rằng các website, ứng dụng bạn chạy được trên PHP 7 nhé. Và cài đặt bạn dùng root quyền cao nhất.

Kích hoạt Remi

Các gói PHP 7x có sẳn trong một số kho lưu trữ khác nhau, vì vậy mình sẽ sử dụng kho Remi cung cấp các phiên bản mới bao gồm cả PHP.

Bạn chạy lệnh sau để kích hoạt khoi EPEL và Remi

# yum install epel-release yum-utils -y 
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Cài đặt PHP 7.3 trên CentOS 7

Hiện tại đã có phiên bản 7.4 nhưng mình thấy được PHP 7.3 vẫn là phiên bản ổn định nhất vì hầu hết các core WordPress, Drupal, Joomla, Laravel đều hỗ trợ đầy đủ 7.3

Để cài đặt bạn cần kích hoạt kho lưu trữ Remi PHP 7.3 lên bằng lệnh sau.

# yum-config-manager --enable remi-php73

Cài đặt PHP 7.3 và một số module PHP phổ biến

# yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlnd

Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại

# php -v
Output

PHP 7.3.1 (cli) (built: Jan 8 2019 13:55:51) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.1, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.3.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Cài đặt PHP 7.2 trên CentOS 7

Đầu tiên cần kích hoạt kho lưu trữ Remi PHP 7.2

# yum-config-manager --enable remi-php72

Cài đặt PHP 7.2 và các module

# yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlnd

Kiểm tra phiên bản PHP

# php -v
Output

PHP 7.2.9 (cli) (built: Aug 15 2018 09:19:33) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.2.9, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Cài đặt PHP 7.1 trên CentOS 7

Kích hoạt kho lưu trữ

# yum-config-manager --enable remi-php71

Cài đặt PHP 7.1 và các Module

# yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql

Kiểm tra phiên bản PHP

# php -v
Output

PHP 7.1.21 (cli) (built: Aug 15 2018 17:56:55) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.1.21, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

 

 

Bạn sẽ thích bài viết này

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Chuyển nhượng tên miền: meovatwindows.comLiên hệ
+ +