How to install Opcache DirectAdmin Custombuild 2.0

93
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Opcache sẽ lưu lại các nội dung “precompile code php lên bộ nhớ đệm(shared memory)”. Nhờ vậy giúp giảm đọc mã nguồn php từ ổ cứng và compile lại mỗi lần có truy cập từ website.
Lợi ích Opcachde mang lại:

  • Giúp giảm %CPU cho máy chủ.
  • Giảm TTFB tất cả các trang web trên máy chủ.
  • Tăng tốc độ load website.

Bước 1: Cài đặt OpCache directadmin với CustomBuild 2.0 (install opcache directamin with CustomBuild 2.0)
Chạy lần lượt 2 lệnh bên dưới

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set opcache yes

opacache DA 1
Bạn sẽ nhận được thông tin như sau
Changed opcache option from no to yes
opacache DA 2
Tiếp tục compile OPcache module với CustomBuild 2.0 với lệnh bên dưới.

./build opcache

Tùy phiên bản bạn đang sử dụng mà hiện thị như sau
opCache is now installed for PHP 7.0.
opacache DA 3
Bước 2: Kiểm tra module OPcache sau khi cài đặt thành công
Ta sử dụng lệnh sau để kiểm tra => php -v

[root@sv domains]# php -v
PHP 7.0.33 (cli) (built: May 6 2019 19:14:58) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.33, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

Hoặc bạn có thể tạo 1 file info.php để kiểm tra nhé

<?php
phpinfo();
?>

Zend OPcache

Chúc bạn thực hiện thành công!