Hướng dẫn cài đặt Owncloud lên máy chủ VPS-Kho lưu trữ trực tuyến

by Anh Quân
2 views

AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Giới thiệu

Owncloud là gì ? . Như các bạn đã biết qua Dropbox, Onedriver, Google Driver, các dịch vụ lưu trữ trực tuyến. Bất kỳ bạn ở đâu, đi đâu, đều có thể truy cập vào kho lưu trữ này.
Để xây dưng riêng kho lưu trữ trực tuyến riêng cho Doanh nghiệp, công ty, cá nhân mời bạn xem qua hướng dẩn này.

Yêu cầu:

  • 1 VPS sử dụng hệ điều hành Linux (Ở đây mình cài Centos 7)

Chức năng:

  • Upload file lưu trữ
  • Phần quyền user, file, thư mục.
  • Đồng bộ với các thiết bị.
  • Kiểm soát được các tập tin…..

Cài đặt

Hướng dẩn cài đặt. Bạn SSH vào server sau đó thực hiện cài đặt như sau.

1. Cài đặt các package cần thiết:

[root@server ~]# yum install -y epel-release wget unzip https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm net-tools

2. Cài đặt MariaDB:

Bước 1: Tạo Repo MariaDB
[root@server ~]# vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
Bước 2: copy + insert source MariaDB
# MariaDB 10.3 CentOS repository list - created 2018-11-22 08:33 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
Bước 3: Sau đó Save lại bằng lệnh wq
Bước 4: Gõ lệnh yum cài đặt MariaDB:
[root@server ~]# yum install –y MariaDB-server MariaDB-client
Bước 5: Start mariadb lên
[root@server ~]# systemctl enable mariadb
[root@server ~]# systemctl start mariadb
Bước 6: Đặt pass cho mariadb:
[root@server ~]# mysql_secure_installation
Screenshot 148
Screenshot 149
Screenshot 150
Bước 7: Tạo database cho OwnCloud:
[root@server ~]# mysql -u root -p

owcloud1

Bước 8: Tiến hành tạo database:
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS owncloud;

GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
quit

owcloud2

3. Cài đặt Apache:

Bước 1: Nhập các lệnh bên dưới vào
[root@server ~]# yum install –y httpd
[root@server ~]# systemctl enable httpd
[root@server ~]# systemctl start httpd

apache

 

Bước 2: Tạo Virtualhost
[root@server ~]# vi /etc/httpd/conf.d/owncloud.conf

virtual

4. Cài đặt PHP:

Bước 1: cài yum Utils
[root@server ~]# yum install yum-utils
Bước 2: enable php 7.2
[root@server ~]# yum-config-manager --enable remi-php72
Bước 3: cài đặt một số Extension cơ bản của PHP
[root@server ~]# yum install –y php php-mysql php-cli php-zip php-gd php-mcrypt php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-soap curl curl-devel php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongodb php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-intl
Bước 4: kiểm tra version PHP:
[root@server ~]# php –v

php v

Như vậy bạn đã cài đặt thành công php version 7.2

Bước 5: Cấu hình firewall mở port 80 và 443:
[root@server ~]# firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=http
[root@server ~]# firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=https
[root@server ~]# firewall-cmd –reload

5. Cài đặt Owncloud:

Bước 1: Download Owncloud về
[root@server ~]# wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.0.10.zip
Bước 2: Giải nén:
[root@server ~]# unzip owncloud-10.0.10.zip
[root@server ~]# cp -r owncloud /var/www/html/owncloud
[root@server ~]# chown -R apache:apache /var/www/html/owncloud
[root@server ~]# systemctl restart httpd
Bước 3: Truy cập vào ip/owncloud để đăng nhập

 

Screenshot 152LƯU Ý: Trường hợp báo lỗi như bên dưới bạn chỉ cần tắt SELinux là được

Owncloud
[root@aqit ~]# vi /etc/sysconfig/selinux

Screenshot 171

VIDEO HƯỚNG DẨN

Bạn sẽ thích bài viết này

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Chuyển nhượng tên miền: meovatwindows.comLiên hệ
+ +