Hướng dẫn cài đặt tổng đài FreePBX 13 | Phần 1

723
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Đã bao giờ bạn nghĩ bạn sẽ xây dựng một máy chủ VOIP  để liên lạc với nhau mà không mất 1 khoản tiền nào không ? . Tất nhiên bạn có thể làm được điều đó qua bài hướng dẩn này.
Yêu cầu: Một máy chủ VPS và IP Public, cầu hình càng mạnh càng tốt.
Chức năng: Thực hiện hiện các cuộc gọi với nhau qua Line đã được tạo trên hệ thống. 


1. Chuẩn bị cài đặt
Một máy chủ VPS với IP Public

2. Các bước tiến hành

2.1 Thiết lập hệ thống
Chú ý: Các câu lệnh phải chạy với quyền cao nhất là root.

 • Bước 1: Tắt SELinux (Không tắt khi cài xong sẽ không hoạt động)
  • Hoặc chỉnh sửa trực tiếp trong file cấu hình SELINUX tại: /etc/sysconfig/selinux
  sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux
  sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
  
  • Hoặc tắt tức thời bằng lệnh:
  setenforce 0
  
  • Tắt xong kiểm tra lại bằng lệnh
  sestatus
  
   SELinux status:         enabled
   SELinuxfs mount:        /sys/fs/selinux
   SELinux root directory:     /etc/selinux
   Loaded policy name:       targeted
   Current mode:          permissive
   Mode from config file:     disable
   Policy MLS status:       enabled
   Policy deny_unknown status:   allowed
   Max kernel policy version:   28
  
 • Bước 2: Cập nhật hệ thống
  yum -y update
  yum -y groupinstall core base "Development Tools"
  
 • Bước 3: Cài đặt một số gói đi kèm
  yum -y install lynx mariadb-server mariadb php php-mysql php-mbstring tftp-server \
   httpd ncurses-devel sendmail sendmail-cf sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel \
   audiofile-devel gtk2-devel subversion kernel-devel git php-process crontabs cronie \
   cronie-anacron wget vim php-xml uuid-devel sqlite-devel net-tools gnutls-devel php-pear unixODBC \
   mysql-connector-odbc texinfo gstreamer-python-devel.x86_64
  
 • Bước 4: Cài đặt Lagacy Pear (PHP)
  pear install Console_Getopt
  
 • Bước 5: Cấu hình firewalld cơ bảnNếu sử dụng firewalld, bạn phải mở port 80 để có thể truy cập vào trang quản trị FreePBX.
  firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
  firewall-cmd --reload
  
 • Bước 6: Khởi động MariaDB
  systemctl enable mariadb.service
  systemctl start mariadb
  
  • Cài đặt MariaDB cơ bản bằng lệnh:
  mysql_secure_installation
  

  Vui lòng không đặt password cho user root của MariaDB.

 • Bước 7: Khởi động HTTPD – APACHE
  systemctl enable httpd.service
  systemctl start httpd.service
  

2.2 Cài đặt các gói hỗ trợ và FreePBX

 • Bước 1: Cài đặt gói bộ trợ cho Google Voice (Tùy chọn)
  • Cài đặt iksemel
  cd /usr/src
  wget https://src.fedoraproject.org/lookaside/pkgs/iksemel/iksemel-1.4.tar.gz/532e77181694f87ad5eb59435d11c1ca/iksemel-1.4.tar.gz
  tar xf iksemel-*.tar.gz
  rm -f iksemel-1.4.tar.gz
  cd iksemel
  ./autogen.sh
  ./configure
  make
  make install
  
 • Bước 2: Thêm user cho Asterisk
  adduser asterisk -m -c "Asterisk User"
  
 • Bước 3: Cài đặt và cấu hình Asterisk
  • Tải mã nguồn của Asterisk
  cd /usr/src
  wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
  wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
  wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz
  wget -O jansson.tar.gz https://github.com/akheron/jansson/archive/v2.7.tar.gz
  wget http://www.pjsip.org/release/2.4/pjproject-2.4.tar.bz2
  
  • Biên dịch và cài đặt DAHDI

  Chú ý: Nếu bạn không có phần cứng PSTN (T1; E1 card) đang gắn vào máy thì không cần thực hiện bước này.

  cd /usr/src
  tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
  tar xvfz libpri-current.tar.gz
  rm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz libpri-current.tar.gz
  cd dahdi-linux-complete-*
  make all
  make install
  make config
  cd /usr/src/libpri-*
  make
  make install
  
 • Bước 4: Biên dịch và cấu hình pjproject
  cd /usr/src
  tar -xjvf pjproject-2.4.tar.bz2
  rm -f pjproject-2.4.tar.bz2
  cd pjproject-2.4
  CFLAGS='-DPJ_HAS_IPV6=1' ./configure --prefix=/usr --enable-shared --disable-sound\
    --disable-resample --disable-video --disable-opencore-amr --libdir=/usr/lib64
  make dep
  make
  make install
  
 • Bước 5: Biên dịch và cấu hình jansson
  cd /usr/src
  tar vxfz jansson.tar.gz
  rm -f jansson.tar.gz
  cd jansson-*
  autoreconf -i
  ./configure --libdir=/usr/lib64
  make
  make install
  
  • Trong một số trường hợp, bạn muốn sử dụng file MP3 làm nhạc chờ hoặc trong khi Hold cuộc gọi. Hãy chọn format_mp3 và lưu lại:
  • Bước 6: Biên dịch và cấu hình Asterisk
   mkdir -p /etc/asterisk && touch /etc/asterisk/ari.conf

    

  • cd /usr/src
   tar xvfz asterisk-13-current.tar.gz
   rm -f asterisk-13-current.tar.gz
   cd asterisk-*
   contrib/scripts/install_prereq install
   ./configure --libdir=/usr/lib64
   contrib/scripts/get_mp3_source.sh
   make menuselect
   
  • Tiếp tục biên dịch:
  ./configure --with-pjproject-bundled
  make
  make install
  make config
  ldconfig
  chkconfig asterisk off
  
 • Bước 7: Cài đặt các file âm thanh của Asterisk
  • Sở dĩ, trong bước biên dịch bên trên; các file âm thanh đã được bung ra sẵn nhưng ở chất lượng thấp. Chúng ta tải thêm file chất lượng cao và giải nén chúng vào thư viện của Asterisk.
  cd /var/lib/asterisk/sounds
  wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
  wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
  tar xvf asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
  rm -f asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
  tar xfz asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
  rm -f asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
   # Wideband Audio download
  wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
  wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
  tar xfz asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
  rm -f asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
  tar xfz asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
  rm -f asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
  
  • Phân quyền cho Asterisk
  chown asterisk. /var/run/asterisk
  chown -R asterisk. /etc/asterisk
  chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
  chown -R asterisk. /usr/lib64/asterisk
  chown -R asterisk. /var/www/
  
 • Bước 8: Cài đặt và cấu hình FreePBX
  • Một vài chỉnh sửa nhỏ với APACHE:
  sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php.ini
  sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
  sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
  systemctl restart httpd.service
  
  • Tải và cài đặt FreePBX
  cd /usr/src
  wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-13.0-latest.tgz
  tar xfz freepbx-13.0-latest.tgz
  rm -f freepbx-13.0-latest.tgz
  cd freepbx
  ./start_asterisk start
  ./install -n
  
  • Tạo file systemd cho FreePBX
  vi /etc/systemd/system/freepbx.service
  
  [Unit]
   Description=FreePBX VoIP Server
   After=mariadb.service
   [Service]
   Type=oneshot
   RemainAfterExit=yes
   ExecStart=/usr/sbin/fwconsole start -q
   ExecStop=/usr/sbin/fwconsole stop -q
   [Install]
   WantedBy=multi-user.target
  
 • Bước 9: Khởi động và Cấu hình FreePBX
  systemctl restart freepbx
  systemctl enable freepbx
  
  • Truy cập vào Website quản trị
   http://ip/

3. Hướng dẫn đổi Port của SIP trong FreePBX

Mặc định, FreePBX sử dụng SIP (5160/UDP) và PJSIP (5060/UDP). Để thay đổi lại, chúng ta làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào Dashboard quản trị

admin 2

 • Bước 2: Trên Menu, chọn Settings > Asterisk SIP Settings

admin3

 • Bước 3: Chọn tab Chan SIP Settings

change port 2

 • 1 Không sử dụng NAT
 • 2 Chọn Public IP
 • 3 Đổi Port mặc định thành 5060
 • Bước 4: Chọn tab Chan PJSIP Settings

change port 3

 • 1 Đổi port mặc định của PJSIP
 • 2 Lưu lại thông tin
 • Bước 5: Lưu lại cấu hình

change port 4

 • Bước 6: Khởi động lại FreePBX
   systemctl restart freepbx
  
 • Bước 7: Cấu hình firewalld cơ bảnNếu sử dụng firewalld, bạn phải mở port cho SIP và PJSIP
   firewall-cmd --zone=public --add-port=5060/udp --permanent
   firewall-cmd --zone=public --add-port=5160/udp --permanent
   firewall-cmd --reload

Phần 2: Hướng dẫn cấu hình để thưc hiện cuộc gọi.
Nguồn tham khảo: https://wiki.freepbx.org

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments