Hướng dẫn cấu hình SSL Tomcat Linux

27
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Ở mỗi máy chủ server sẽ có một cách cấu hình SSL khác nhau, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cấu hình SSL trên Tomcat Linux.

Nhập SSL được cấp vào keystore:

Giải nén tập tin đính kèm mà bạn nhận được qua email hoặc tải trên website và upload lên server (gồm 2 tập tin tenmien.crt và tenmien.ca-bundle), lưu trong thư mục /usr/local/ssl/keystore (thư mục đã tạo ra trong lúc tạo CSR)

Đăng nhập vào server với quyền root qua ssh. Sau đó di chuyển đến thư mục Java/bin

  • Chạy lệnh:
keytool -import -trustcacerts -alias EVIntermediate -keystore /usr/local/ssl/keystore/server.jks -file /usr/local/ssl/keystore/tenmien.ca-bundle

Nhập vào mật khẩu là “changeit” khi được hỏi.

  • Chạy lệnh:
keytool -import -trustcacerts -alias tomcat -keystore /usr/local/ssl/keystore/server.jks -file /usr/local/ssl/keystore/tenmien.crt

Nhập vào mật khẩu là “changeit” khi được hỏi.

Chứng thư số đã được cài đặt thành công vào Keystore. Bạn có thể chạy lệnh sau để kiểm tra thông tin keystore:

keytool -list -keystore /usr/local/ssl/keystore/server.jks -v

Cấu hình SSL cho Tomcat

Chuyển đến thư mục Tomcat. Tìm tập tin server.xml mà Tomcat đang sử dụng và mở ra để chỉnh sửa.

Cập nhật lại đường dẫn trong đoạn sau đây:

clientAuth="false" sslProtocol="TLSv1" keyAlias="tomcat" keystoreFile="/usr/local/ssl/keystore/server.jks"
keystorePass="your_keystore_password" />
  • Lưu ý sửa port 8443 thành port 443

Nếu bạn muốn hỗ trợ TLS 1.1 và TLS 1.2 (nếu server của bạn là Tomcat >=7), bạn có thể thay đổi phần sslProtocols phía trên thành: sslProtocols=”TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2″

Mở port 443 trên Firewall (Nếu bạn dùng software firewall như iptables chẳng hạn thì có thể tìm thấy file config tại: /etc/sysconfig/iptables)

Khởi động lại Tomcat.

Cấu hình dùng PFX trong Tomcat

Tải phiên bản PFX trên máy chủ của chúng tôi hoặc tự chuyển đổi sang PFX

Cập nhật tham số sau ở tập tin server.xml

<Connector port="443" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" enableLookups="false" disableUploadTimeout="true" acceptCount="100" scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true" clientAuth="false" sslProtocol="TLS" keystoreFile="conf/mydomain.pfx" keystorePass="your_keystore_password" keystoreType="PKCS12"/>
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments