Hướng dẫn tạo Shortcut SSH trên Linux/MacOS

118
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Nếu bạn liên tục cần SSH vào nhiều máy chủ, việc nhớ tất cả các tên người dùng, tên máy chủ, địa chỉ IP và đôi khi là các khóa riêng tùy chỉnh để kết nối với chúng thật khó khăn. Với Shortcut SSH thực sự rất dễ dàng để tạo các phím tắt dòng lệnh để giải quyết vấn đề này. Có hai cách chính để làm điều đó và hai cách đó là gì hãy theo dõi cùng mình nhé.

Cách 1: Sử dụng cấu hình SSH

SSH trên các máy * NIX, chẳng hạn như Linux hoặc Mac, có chức năng phím tắt mặc định ngay lập tức.

$ cd ~/.ssh
$ vi config
$ chmod 600 ~/.ssh/config

Tại đây, bạn có thể tạo các phím tắt. Bạn có thể chỉ định tên máy chủ, tên người dùng, cổng và khóa riêng.  Bên dưới là danh sách ví dụ cấu trúc cuả mình.

  • SSH với user anhquan, nhập ssh quandt
Host quandt
HostName dotrungquan.info
User anhquan
  • SSH với user root, port mặc định 22, nhập ssh quandt2
Host quandt2
HostName dotrungquan.info
User root
  • SSH với user root, ip, port 1234, nhập ssh quandt3
Host quandt3
HostName 103.110.84.109
User root
Port 1234
  • SSH bằng key,
Host quandt4
HostName dotrungquan.info
User root
IdentityFile  /Users/quan/.ssh/quan
IdentitiesOnly yes

Giờ đây, bạn có thể chỉ cần SSH vào bất kỳ máy chủ nào trong số các máy chủ này bằng các lệnh đơn giản sau:

$ ssh quandt
$ ssh quandt2
$ ssh quandt3
$ ssh quandt4

shortcut ssh linux

Cách 2: Tạo Alias

Phương pháp này liên quan đến việc tạo bí danh cho shell của bạn (hoặc thiết bị đầu cuối). Bạn có thể sử dụng điều này để tạo bất kỳ loại phím tắt nào bạn muốn, nhưng rất nhiều người sử dụng chúng cho các phím tắt SSH. Để thiết lập tính năng này, bạn sẽ cần điều hướng đến .bash_aliases tệp của mình (hoặc một số người thực hiện việc này trong .bashrchoặc .bash_profile).

$ vi ~/.bash_aliases

Sau khi đã mở file, bạn thực hiện tạo alias, bên dưới là một số mẫu của mình.

alias anhquan='ssh anhquan@dotrungquan.info'
alias quandt1='ssh root@dotrunguan.info'
alias quandt2='ssh root@103.110.84.109 -p 1234'
alias quandt3='ssh -i ~/.ssh/quan root@103.110.84.109 -p 1234'
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments